e-Zdravlje

POLITIKA PRIVATNOSTI
ZA PORTAL www.e-zdravlje.gov.rs od 29.12.2021. godine

Rukovalac podacima/Rukovalac: Institut za javno zdravlje Srbije „Dr Milan Jovanović Batut“

Dr Subotića starijeg br.5, Beograd, Srbija

Podaci o ličnosti prikupljeni u sledeće svrhe i za korišćenje sledećih usluga:

Podaci o ličnosti: Kolačići; Podaci o upotrebi

Podaci o ličnosti: Dozvola za skladištenje i pristup portalu

 

Politika privatnosti povezuje sve zakonom propisane, kao i one dokumente i postupke koje je Rukovalac u najboljoj veri samostalno formirao, čiji je zajednički cilj zaštita podatka o ličnosti korisnika. Politika privatnosti, uključujući i druga propisana dokumenta, informiše fizička lica kao korisnike koji pristupaju Portalu Rukovaoca na koji način se rukuje njihovim podacima koje daju dobrovoljno, koji se prikupljaju automatizovano, ili na osnovu zakona.

1. DEFINICIJE

Podaci o ličnosti (ili podaci)

Sve informacije o korisniku, odnosno o korisnikovom uređaju, koje direktno, indirektno ili u vezi sa drugim informacijama omogućavaju identifikaciju ili mogućnost identifikacije fizičkog lica, odnosno podaci koji podležu obaveznoj pseudonimizaciji kao modalitetu obrade podataka.

Podaci o upotrebi

Informacije prikupljene automatizovano, a koje mogu da uključuju: IP adrese ili nazive domena računara koje koriste korisnici pri poseti Portalu Rukovaoca, URI adrese (jedinstveni identifikator resursa), vreme zahteva, metodu korišćenu za podnošenje zahteva serveru, veličinu fajla primljenog kao odgovor, brojčani kod koji pokazuje status odgovora servera (uspešan ishod, greška itd.), zemlju porekla, karakteristike pretraživača i operativnog sistema koje koristi korisnik, različite vremenske informacije po poseti (npr. vreme provedeno na svakoj stranici Portala) i detalje u vezi sa putanjom koji se prati na Portalu sa posebnim osvrtom na redosled posećenih stranica i druge parametre o operativnom sistemu uređaja i / ili korisničkom IT okruženju.

Prikupljene informacije se čuvaju u bazi podataka u log tabelama.

Korisnik/Subjekt podataka

Pojedinac kao fizičko lice koji koristi ovu aplikaciju, a koji se - osim ako nije drugačije određeno - poklapa sa licem čiji se podaci obrađuju.

Obrađivač podataka

Fizičko ili pravno lice, organ javne vlasti, agencija ili drugo telo koje obrađuje podatke o ličnosti u ime Rukovaoca, kako je opisano u Obaveštenju o obradi podataka o ličnosti, odnosno u drugom dokumentu.

Portal Rukovaoca

Mesto (jedna ili više elektronskih lokacija) na kome se podaci o ličnosti korisnika prikupljaju i obrađuju i na kome su dostupni korisnicima.

Usluga

Usluga koju Portal Rukovaoca pruža korisniku, na osnovu posebne specifikacije, odnosno u skladu sa zakonom.

Kolačići

Mali skupovi podataka koji su prethodno skladišteni u korisnikovom uređaju u trenutku kada pristupa Portalu Rukovaoca, na osnovu kojih Rukovalac može da prati kretanje korisnika kroz Portal i pristup i korišćenje podataka raspoloživih na Portalu Rukovaoca.

2. UVOD

Među vrstama podataka o ličnosti koje Rukovalac prikuplja, samostalno ili posredstvom trećih lica, razlikujemo: kolačiće; podatke o upotrebi; dozvole za skladištenje.

Kompletni detalji o svakoj grupi prikupljenih podataka o ličnosti pruženi su u posebnim odeljcima ove Politike privatnosti ili u odvojenim tekstovima koji su postavljeni na Portalu Rukovaoca.

Korisnik može slobodno pružati podatke o ličnosti koji se traže, ili se oni mogu automatizovano prikupljati tokom automatizovanog pristupa korisnika Portalu Rukovaoca.

Ako nije drugačije određeno, svi podaci koje Rukovalac traži su obavezni jer je tako propisano zakonom i ukoliko se ne pruže, to može onemogućiti Rukovaoca da obavlja zakonom propisane obaveze. U slučajevima kada Rukovalac posebno naznači da neki podaci nisu obavezni (opcioni podaci), korisnici su slobodni da ove podatke ne dostave Rukovaocu, bez posledica po dostupnost ili funkcionisanje Portala.

Korisnici koji nisu sigurni oko toga koji su podaci o ličnosti obavezni, slobodni su da kontaktiraju Rukovaoca posredstvom Lica za obradu podataka o ličnosti, čiji su kontakt podaci naznačeni u posebnom odeljku ove Politike privatnosti.

Svaka upotreba kolačića ili alata za praćenje (log tabele) od strane Rukovaoca ili od treće strane, a koje koristi Portal Rukovaoca, služe svrsi zaštite i bezbednog pružanja usluge koju traži korisnik.

Korisnici su odgovorni za bilo koje podatke o ličnosti treće strane dobijene, objavljene ili podeljene putem Portala Rukovaoca i obavezni su da potvrde da imaju saglasnost treće strane da podatke dostave Rukovaocu.

3. SVRHE OBRADE

Podaci koji se tiču korisnika prikupljaju se kako bi Rukovalac mogao da pruža svoje usluge, kao i u sledeće svrhe: analitika, dozvole uređaja za pristup podacima o ličnosti, usluge platforme i hosting.

4. DOZVOLE UREĐAJA ZA PRISTUP PODACIMA O LIČNOSTI

U zavisnosti od korisnikovog konkretnog uređaja, Portal Rukovaoca može zatražiti određene dozvole koje mu omogućavaju pristup podacima sa korisnikovog uređaja.

Korisnik mora odobriti ove dozvole pre nego što se može pristupiti traženim informacijama. Kada je dozvola data, korisnik je može opozvati u bilo kom trenutku. Da bi opozvali ove dozvole, korisnici mogu konsultovati podešavanja uređaja ili se obratiti Rukovaocu radi podrške putem kontakt podataka koji su navedeni u ovom dokumentu.

Tačan postupak kontrole dozvola aplikacija može zavisiti od korisnikovog uređaja i softvera. Imajte u vidu da opoziv takvih dozvola može uticati na pravilno funkcionisanje ove aplikacije. Ako korisnik odobri bilo koju od dole navedenih dozvola, Portal Rukovaoca može obrađivati (tj. pristupati, modifikovati ili uklanjati) podatke o ličnosti korisnika kojima ima pristup.

Dozvola za Internet pristup

Aplikaciji je potreban Internet pristup za komunikaciju i prikaz podataka. Ne postoji način rada bez pristupa Internetu.

Dozvola za skladištenje

Koristi se za pristup deljenom eksternom skladištu, uključujući čitanje i dodavanje bilo kojih elemenata.

Dozvola za prikazivanje obaveštenja

Koristi se prikazivanje obaveštenja na osnovom ekranu uređaja (mobilni telefon, računar) ukoliko korisnik pristane. Ovaj tip obaveštenja nije neophodan, korisnik sam bira da li će biti isključen ili uključen.

5. DETALjNE INFORMACIJE O OBRADI PODATAKA O LIČNOSTI

Podaci o ličnosti se prikupljaju u sledeće svrhe i korišćenjem sledećih usluga:

1. Analitika

Usluge sadržane u ovom odeljku omogućavaju Rukovaocu da nadgleda i analizira veb saobraćaj i mogu se koristiti iz bezbednosnih razloga za praćenje ponašanja korisnika na način kako je opisano u ovoj Politici privatnosti.

Analitika prikupljena direktno (Portal Rukovaoca)

Portal Rukovaoca koristi interni sistem analitike koji ne uključuje treće strane. Prikupljeni podaci o ličnosti: Kolačići; Podaci o upotrebi.

Podaci sadržani u logovima i kolačićima se obrađuju u slučaju kad se Portal koristi putem WEB aplikacije, kao i aplikacije za mobilni telefon (Apple App Store i Google Play Store).

LOGOVI

 1. Definicija: ”log” je izraz koji se koristi za označavanje grupe podataka koji se odnose na korišćenje Portala.
 2. Podaci koji su sadržani u logu:
  • datum i vreme pristupa Portalu;
  • IP adresa sa koje se pristupa Portalu, pri čemu se radi o ličnom podatku samo u slučaju kad se koristi javna (spoljna), statička IP adresa mrežnog uređaja (ruter, modem i dr.), i to za potrebe pristupa internetu, a koja je zakupljena od strane fizičkog lica;
  • naziv aktivnost (URL), koji upućuje na vrstu aktivnosti u toku korišćenja Portala;
  • sadržaj loga koji određuje sadržinu svake pojedinačne aktivnost u toku korišćenja Portala;
  • ID korisnika Portala;
  • status zahteva prilikom korišćenja Portala (uspešan, neuspešan).
 3. Svrha obrade podataka i rok čuvanja:
  • obrada podataka koji su sadržani u logovima predstavlja meru bezbednosti koja se primenjuje u cilju obezbeđivanja zaštite integriteta Portala;
  • podaci sadržani u logovima mogu se koristiti i u statističke svrhe, kao i u svrhe istraživanja;
  • uzimajući u obzir svrhe obrade, podaci sadržani u logovima se čuvaju trajno.
 4. Korisnik podataka:
  • podaci se koriste od strane rukovaoca podacima;
  • podaci se mogu koristiti i od strane nadležnih organa u svrhe propisane Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti (čl. 1, st. 2).

KOLAČIĆI

 1. Definicija: ”kolačić” je izraz koji se koristi za označavanje grupa podataka koji se unose na elektronski uređaj pre nego što se započne sa korišćenjem Portala.
 2. Podaci koji su sadržani u kolačiću: podaci nisu čitljivi od strane rukovaoca Portala
 3. Svrha obrade podataka:
  • obrada podataka koji su sadržani u kolačićima predstavlja meru bezbednosti koja se primenjuje u cilju sprečavanja automatizovanih uređaja da pristupe Portalu, i to na osnovu zahteva za korišćenje dugmeta ”Nisam robot”;
  • podaci sadržani u kolačićima mogu se koristiti i u statističke svrhe, kao i u svrhe istraživanja.
  • Vrste kolačića koje koristi Rukovalac:

  • Kolačići čija je svrha da identifikuju i spreče automatizovanim uređajima napade na Portal Rukovaoca i balansiraju opterećenje servera u cilju pružanja boljeg korisničkog iskustva. Ovim kolačićima se sprečavaju DDoS napadi, optimizuje upotreba mrežnih resursa, anonimizirano identifikuju pojedinačni stvarni korisnici. Proizvod koji se koristi je cloudflare.com, na sledećem linku se nalaze dodatne informacije: https://support.cloudflare.com/hc/en-us/articles/200170156-Understanding-the-Cloudflare-Cookies
  • Kolačići čija je svrha da identifikuju i spreče automatizovanim uređajima da registruju nalog na Portalu Rukovaoca, a zatim i podacima, odnosno čiji je cilj da omoguće pristup podacima samo fizičkim licima. Tzv. ReCaptcha kolačić formira se klikom korisnika na polje: „Nisam robot“ koje se nalazi formi za registraciju na početnom ekranu Portala. Proizvod je Google Inc., zato upućujemo na sledeći link za dodatne informacije: https://policies.google.com/privacy/key-terms?hl=sr#toc-terms-cookie

2. Usluge platforme i hosting

Ove usluge imaju svrhu hostovanja i pokretanja ključnih komponenti Portala Rukoavoca, što omogućava dostupnost Portala unutar jedinstvene platforme. Takve platforme Rukovaocu pružaju širok spektar alata - npr. analitika, registracija korisnika, komentarisanje, upravljanje bazama podataka - koji podrazumevaju prikupljanje i rukovanje podacima o ličnosti.

Dozvole uređaja za pristup podacima o ličnosti za potrebe Portala Rukovaoca

Portal Rukovaoca zahteva od korisnika određene dozvole koje mu omogućavaju pristup podacima sa korisnikovog uređaja. Prikupljeni podaci o ličnosti: Internet pristup, dozvola za skladištenje, dozvola za prikazivanje obaveštenja.

 

Lični podaci koji služe obezbeđivanju pristupa Portalu

 1. a) Biometrijski podaci
  Podaci dobijeni posebnom tehničkom obradom u vezi sa fizičkim obeležjima lika i prsta korisnika (slika lica i otisak prsta), mogu se koristiti za potrebe pristupa aplikaciji. Ovi podaci se ne obrađuju od strane Rukovaoca, već se unose u lokalnu memoriju uređaja koji se koristi za potrebe pristupa aplikaciji.
 2. b) SPIN
  SPIN je hešovan (kriptovan) broj koji se koristi za potrebe pristupa aplikaciji. Rukovalac ne obrađuje ovaj podatak već ga sam stvara korisnik Portala sa drugim i trećim stepenom autentifikacije, nakon čega se unosi u lokalnu memoriju korisnikovog uređaja. Podatak se može koristiti za pristup Portalu u periodu od najviše šest meseci nakon prve upotrebe.

6. DODATNE INFORMACIJE O PRIKUPLjANjU I OBRADI PODATAKA – ZAKONSKO OBELODANjIVANjE PODATAKA

Podaci o ličnosti korisnika mogu se koristiti u zakonom određenim slučajevima od strane Rukovaoca i to: na sudu, ili u toku postupka koji su inicirani u skladu sa zakonom zbog nezakonite upotrebe Portala Rukovaoca.

Korisnik izjavljuje da je svestan da se od Rukovaoca može tražiti da otkrije podatke o ličnosti na zahtev ovlašćenih državnih organa.

Dodatne informacije o podacima o ličnosti korisnika

Pored podataka sadržanih u ovoj Politici privatnosti, Portal Rukovaoca može korisniku pružiti dodatne informacije koje se odnose na određene usluge ili prikupljanje i obradu podataka o ličnosti na zahtev, na način propisan zakonom.

7. SISTEMSKA EVIDENCIJA I ODRŽAVANjE

U svrhu rada i održavanja, Portal Rukovaoca može prikupljati podatke koji beleže interakciju sa Portalom (tzv. sistemska evidencija) i za tu svrhu koriste druge podatke o ličnosti (kao što je IP adresa).

8. INFORMACIJE KOJE NISU SADRŽANE U OVOJ POLITICI

Više informacija u vezi sa prikupljanjem ili obradom podataka o ličnosti mogu se tražiti od Rukovaoca u bilo kom trenutku, u slučaju da nisu dostupni u odvojenim dokumentima na Portalu Rukovaoca.

9. ZAVRŠNE OPŠTE ODREDBE

Rukovalac zadržava pravo da u bilo koje vreme izmeni ovu Politiku privatnosti tako što će postaviti izmenjenu verziju na istom mestu, umesto postojeće. Strogo se preporučuje često posećivanje ove stranice i proveravanje datuma poslednjih izmena, koje su navedene na vrhu stranice.

Ukoliko promene utiču na aktivnosti obrade koje se izvršavaju na osnovu korisnikove saglasnosti, Rukovalac će pribaviti novu saglasnost od korisnika, ukoliko je to potrebno.

Ova Politika privatnosti se odnosi isključivo na Portal Rukovaoca, osim ako nije drugačije naznačeno u ovom dokumentu.

OVIM POTVRĐUJEM DA SAM U PROČITAO I RAZUMEO, TE DA SAM U SVEMU SAGLASAN SA GORE UTVRĐENOM POLITIKOM PRIVATNOSTI INSTITUTA ZA JAVNO ZDRAVLjE SRBIJE „DR MILAN JOVANOVIĆ BATUT“, DR SUBOTIĆA STARIJEG BR.5, BEOGRAD, SRBIJA